دیوار خارجی

Exterior wall

دیوار های بیرونی ساختمان که نما بر روی ان اجرا مبشود د همچنین وظیفه جلوگیری از نفوذ و انتقال سرما و رطوبت را دارند

 

 

 

 

 

 

Posted on