اسقاط مالم یجب

این عبارت به معنی از بین بردن چیزی است که هنوز واجب و لازم نشده است. در اصطلاح نیز ساقط کردن حقی است که هنوز به وجود نیامده باشد.در حقوق ، اسقاط عبارت است از اینکه حقی را از بین ببرند ، که ممکن است ضمن یک عقد، معاوضه و یا ایقاع ایجاد شود.
مالم یجب  یعنی چیزی که واجب نشده است.

Posted on