آرک

آرگ / قوس / Arch

در عمران معماری و شهر یازی قوس سازه ای منحنی شکل در سازه ها است.

ارک گاهی از اجرای ساره ای است و گاهی جنبه زیبایی اارد

 

Posted on