سیرکلاسبون

Circulation

سیرکولاسیون به معنی چرخش و ارتباط و دسترسی فضا ها می باشد.

در یک ساختمان دونوع  سیرکولاسیون عمودی و سیرکلاسیون افقی وجود دارد.

سیرکلاسیون عمودی که بین طبقات است شامل پله ها، آسانسورها و رمم و… و سرکلاسیون  افقی در سطح می باشد  شامل راهرو ها  است.

Posted on