سیستم گرمایش خورشیدی

Solar-heating system

در سیستم گرمایش خوردشیدی  از انرژی خوردشید که در فضا دریافت می شود برای تولید انرژی گرمایی استفاده میشود.

 

 

Posted on