سولار اورینتیشن

Solar orientation  / جهت گیری نسبت به خورشید

در اصطلاح معماری و شهر سازی  جهت گیری ساختمان  نسبت به خورشید  است که می تواند بیشترین بهره را از نور خوردشید ببرد.

 

 

Posted on