بستر ماسه ای

زمین  ماسه ای / خاک ماسه ای

بستر ماسه ای عموما در سواحل دریا ، رودخانه ها و مناطق کویری  وجود دارد.

برای پی سازی بدون تمهیدات ویژه مناسب نیست.

 

Posted on