بستر دستی

خاک دستی /زمین با خاک دستی

این نوع زمین ها معمولا عمق زیادی ندارند زیرا در گذشته جز گودال ههای حاشیه شهر واقع شده بودند لذا با نخاله و خاک های دستی محل گودال را پر کرده اند و اگر سالهای متمادی هم از عمر این خاک ها بگذرد باز نمیتواند جای زمین طبیعی را بگیرد و این نوع بستر ها برای ساختمان سازی و بارگذاری مناسب نیست و در صورت اجرای ساختمان در این بستر ها پی ساختمان توسط پی عمیق به خاک طبیعی متصل میشود.

Posted on