عوارض تطویل

عوارضی که شهرداری بر اساس قانون از ﮐﻠﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟتی ﻋﻤﻮمی ﺧﺼﻮﺻﻲ  ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﻳﮑﺴﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ،ﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳ،ﺖ  ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ می نماید

ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ،ﻲ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺗﻄﻮﻳﻞ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻓﺮﻣﻮﻝ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ .

روش محاسبه به‌گونه‌ای است که هرچه به اتمام پروژه نزدیک‌تر باشیم عوارض تطویل کمتری دریافت میشود

فرمول محاسبه عوارض تطویل

عوارض تطویل برای هر ماه تاخیر = (DE = P*S*(1/12

قیمت منطقه ای = P

مساحت ناخالص کل زیربنا  = S

تا مرحله اتمام فونداسیون   ۱٫۴DE

از اتمام فونداسیون تا اتمام مرحله اسکلت و سقف   ۱٫۳DE

از اتمام اسکلت و سقف تا اتمام مرحله سفت‌کاری   ۱٫۱DE

از اتمام سفت‌کاری تا مرحله اجرای نازک‌کاری بدون نما   ۱٫۰DE

 

ساختمان‌هایی که نماسازی آن‌ها در کلیه سطوح تکمیل و اجراشده، تمامی ضمائم غیراساسی متصل به ساختمان جمع‌آوری گردیده و موانع لازم جهت ورود و خروج افراد متفرقه به ساختمان به‌ویژه درب و پنجره‌ها در نمای

عمومی نصب‌شده باشد، ساختمان تمام‌شده محسوب شده و مشمول عوارض تأخیر در تکمیل ساختمان‌سازی نمی‌باشند.

تمدید پروانه ساختمان ساخته نشده با حفظ حقوق قبلی صرفاً برای یک‌بار امکان‌پذیر است.

مهلت پرداخت عوارض تطویل از تاریخ ابلاغ سه ماه می‌باشد.

این عوارض بلافاصله پس از اتمام مهلت مقرر مندرج در پروانه ساختمانی اخذ می‌شود.

در صورت عدم اتمام عملیات ساختمانی پس از ۲ سال از تاریخ اتمام مهلت عملیات ساختمانی، به ازای هرسال تأخیر به میزان ۵ درصد نیز به مبالغ محاسبه‌شده اصافه میشود.

 

 

 

 

Posted on