مفلس

بی پول ، وقتی اموال یک شخص از بدهی های او کمتر می شود.

Posted on