نقشه هوائی

نقشه هوایی حاصل تبدیل عکس های هوایی به نقشه است و اطلاعات موضوعی را بیشتر در اختیار کاربران قرار می دهد و بسته به مقیاس آن عوارض زمین را نمایش می دهد.

برای سازمان های اداری ، قضایی ،منابع طبیعی ، وزارت چهاد کشاورزی ،.سازمان نظام مهندسی ، شهرداری ها و سازمان ثبت اسناد و املاک  کاربرد دارد.

 

Posted on