زمین بایر

اراضی بایر

زمین بایر به زمینی گفته می شود که پیش تر سابقه عمران، احیا و آبادی داشته است. اگرچه متصرفین و مالکین این نوع زمین ها در گذشته با کشت و زرع و ساخت بنا و غرس اشجار از آن ها بهره مند می شده اند، اما در حال حاضر با توقف این تصرف از سوی انسان، زمین مذکور رها شده است.

 

Posted on