شاقولی کردن

تراز کردن در راستای عمود. با استفاده از شاقول

 

 

 

Posted on