کفشور تایل اینسرت

کفشور تایل اینزرت / کفشور سنگ خور / کفشور سرامیک خور

کفشور که وسط آنها سنگ  یا سرامیک قرار میگیرد و شیار محیطی فریم محل قرار کیری سنگ  یا سرامیک برای تخلیه آب به کار گرفته میشود.  این نوع کفشور  حنبه دکوراتیو داشته و با سنگ  و سرامیک اطراف خود هم شکل می شود حالت مخفی دارد.

 

کفشور سنگ خور

کفشور سرامیک خور

 

Posted on