گاتر

gutter

در اصطلاح به معنی آبراه  می باشد.بطور کلی به هر نوع کانال افقی برای جمع آوری و هدایت آب سطحی اطلاق میشود .مثل :

 • گاتر بتنی
  ‘گاتر و کارب بتنی  خطی هم سطحی مخصوص جمع آوری و هدایت آب های سطح کنار معابر
  گاتر بتنی
 • گاتر شیروانی
  کانال افقی جمع آوری آب باران در لبه ی سقف های شیب دار
  گاتر شیروانی
 • گاتر پیش ساخته
  کانال های پیش ساخته زیر سطحی برای جمع آوری آب های سطحی معابر و فضا ها
  گاتر پیش ساخته

اما در ایران اغلب نوع سوم یعنی گاتر پیش ساخته زیر سطحی را به گاتر می شناسندکه با درپوش مخصوص پوشانده میشود.

Posted on