درز ژوئن

درز ژوئن

نوعی فضای خالی است که در بین دو سازه قرار می‌گیرد تا اثرات ناشی از تنش‌ها و ضربه‌ها را خنثی کند.

درز انبساط ، درز انقطاع

Posted on