ابطال پروانه

در صورت تقاضای مالک بر ابطال پروانه ساختمان بصورت مکانیزه نیز پروانه باطل و تصویر به مراجع ذیربط اعلام می گردد و با رعایت ضوابط و مقررات پرداختی های مالک عودت گردد.

Posted on