گواهی بلامانع شهرسازی

‌درصورت ‌کشف خلاف در بنا و رسیدگی به آن برای سهولت روند اداری و ادامه کار ، بلامانع شهرسازی صادر خواهد شد.

Posted on