گواهی پایان کار موقت

در سالهای قبل توسط شهرداریها صادر می شد.که بطور مثال اعتبار آن 6 ماهه یا 1 یا 2 ساله بود. و در بالای گواهی مزبور درج می شد.

Posted on