گواهی پایانکار نامحدود

شکل ظاهری این گواهی ها شبیه پایان کار موقت بود. با این تفاوت که در بالای آنها عبارت نامحدود قید شده بود.

Posted on