گواهی پایان کار قبل از 49

جهت بناهايي با هر كاربري كه قبل از ارديبهشت سال 1349 احداث و بهره برداري گرديده‌اند ( شامل مقررات طرح جامع تهران نمي‌باشند) پايان ساختماني قبل از1349 صادر مي‌گردد.

Posted on