گواهی پایان کار مستقل

پایان کار آپارتمانی

در حال حاضر و چند سالی هست که پایانکار واحد و مستقل برای هر واحد آپارتمانی يك مجتمع بشرطي كه  در مشاعات تخلفي حادث نشده باشد ، صادر می شود. که معمولا مشتمل بر چند برگ می باشد.

Posted on