نقشه پارسل

پارسل مپ / parcel map

پارسل به معنای بخش و قسمت است. نقشه ی پارسل  نقشه ای است که در آن، زمین به بخش ها و قسمت های مختلفی تقسیم می شود. و هر قسمت از زمین، دارای شماره ی مخصوص به خود است.

 

 

Posted on