توپوگرافی

تو پوگرافی / Topography

عارضه نگاری زمین .مطالعه سطح زمین برای تعیین عوارض طبیعی (کوه، دره، رود) و عوارض مصنوعی (جاده، ساختمان و غیره)،
عارضه نگاری توسط روش‌های مختلفی نظیر نقشه برداری با  دوربین یا سنجش از دور (عکس‌برداری هوایی، تصویربرداری ماهواره‌ای، فتوگرامتری یا رادارهای ماهواره‌ای) انجام می‌شود.

 

Posted on