نقشه توپوگرافی


Topographic Map

نقشه تو پو گرافی نقشه‌ای است که رای نمایش پستی‌ها، بلندی‌ها و شکل عوارض طبیعی و مصنوعی سطح زمین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این نوع نقشه، از پرکاربردترین نقشه‌های عمومی و یک ابزار مناسب برای تعیین ارتفاع نقاط و فاصله بین نقاط مختلف به شمار می‌رود.

این نقشه‌ها  به عنوان نقشه پایه برای ترسیم نقشه‌های بعدی کاربرد دارد.

Posted on