ترنچ

trench

ترنچ ( ت ِ ، ر ِ )

کانال مصنوعی زیر سطحی ، ساخته شده با مصالح بنائی یا بتن که برای جمع آوری  آبهای سطحی (trench drain) ، تاسیسات شامل لوله کشی ها  (pipe trench) و کابل های برق  (cabel trench) مورد استفاده قرار می گیرد.
درپوش ترنچ های تاسیساتی  به صورت کاور است و آب را عبور نمی دهد.
اغلب ترنج بر اساس کاربرد و موقعیت در محل ساخته میشود همچنین ترنج های پیش ساخته بتنی در ابعاد مختلف و کاربرد های مختلف  توسط برخی شرکت های عرضه میشود.

مفهوم ترنج و  ترانشه در صنایع ایران کمی تفاوت دارند ولی هردو معادل انگلیسی trench دارند.
ترانشه به کانال خاکی برای کاربردهای مختلف  راه سازی ، معدنی و …. و همچنین  انتقال خطوط لوله و برق اطلاق میشود.
ولی ترنج به منظور آبراه و موارد تاسیساتی بعد از حفاری با مصالح بنائی ساخته میشود و با درپوش مخصوص پوشانیده میشود.

 

 

Posted on