سنگ تروارتن کرم رامشه

سنگ تراورتن کرم رامشه

معادن سنگ تراورتن کرم رامشه در استان اصفهان واقع‌شده است.

سنگ تراورتن کرم رامشه می‌تواند جایگزین خوبی به‌جای سنگ حاجی‌آباد باشد این سنگ در نگاه اول شباهت زیادی به سنگ عباس‌آباد ابرو بادی دارد سنگ کرم رامشه قدری خلل فرج آن بیشتر است و مقاومت فشاری آن نسبت به سنگ تراورتن حاجی‌آباد کمتر است.

Posted on