آجر پولکی

آجر پولی

خرده آجر  نازک .  برای فصاهای خالی در حین اجر کاری استفاده میشود .

 

 

Posted on