سازمان نظام کاردانی ساختمان

مرجع صدور پروانه اشتغال به کار کاردان ساختمان و پروانه اشتغال به کار معمار تجربی  و صلاحیت کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی و توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور صادر می‌شود.

مأموریت نظم  و انسجام امور حرفه‌ای کاردان های فنی ساختمان و معماران تجربی می‌باشد.

این سازمان در ابتدا کانون کاردان‌های فنی ساختمان بوده که به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و با تأیید هیئت دولت به سازمان نظام کاردان فنی تغییر نام داده

 

Posted on