مهراز

معمار / آرشیتکت

واژه  مهراز پارسی است. از دو بخش «مه» به معنی بزرگ و «راز» به معنی سازنده درست شده‌است.

این واژه برابر معمار به تعبیر امروزی است.

Posted on