آرشیتکت

مهراز / معمار / architect

آرشیتکت  از دو بخش archi به معنی سر ، سرپرست و رئیس و tecton به معنای سازنده می باشد.

که امروز بیشتر معمار  خوانده میشود.

Posted on