اثبات مالکیت ملک

یعنی استناد به دلایلی محکم و مورد قبول قانون برای تائید مالکیت.

راه های اثبات مالکیت ملک

 • سند رسمی
  ثبت اموال به نام شخص مشخص در دفاتر اسناد رسمی، که مهم ترین راه تشخیص مالکیت است
 • قرارداد
  وجود  قرارداد(کتبی یا شفاهی) معتبر  مبنی بر مالکیت
 • اقرار
  اقرار فرد متصرف به تصرف غیر قانونی ملک و معرفی فردی دیگر به عنوان مالک
 • شاهد
  اثبات مالکیت ملک توسط شهادت شهودی که مورد قبول دادگاه باشند،
 • اماره تصرف
Posted on