تصرف

تصرف عبارت است از دخالت و تصمیم گیری مالکانه نسبت به امور و اموال .
تصرف رابطه ای است که فرد نسبت به مال دارد و بر اساس این رابطه سلطه مادی و معنوی نسبت به مال برایش ایجاد می شود سلطه و اقتداری است که شخص نسبت به مال دارد به صورت مستقیم و غیر مستقیم .
از تصرف به ید نیز تعبیر شده است.

تصرف دارای دو نوع تصرف حقوقی و مادی است.

انواع تصرف مادی

تصرف مالکانه
تصرف به اذن مالک که اصطلاحاً می گویند ماذون یا نائب در تصرف است.
تصرف عدوانی یا ید غاصبانه است نسبت به مال غیر.

Posted on