تملک

تَمَلُّک  ( ت َ ، م َ ، ل ُ ّ )

به تصاحب در آوردن ، مالک شدن

Posted on