حیازت

حیازَت

حیازت مباحات .
به‌تصرف در آوردن اموال منقول مباح است که مالک خاصی ندارد و همه مردم در حق استفاده از آن را دارند. مانند ماهی‌گیری ، برداشتن آب از رودخانه‌های عمومی ، استفاده از مراتع ، شکار ، هیزم و علوفه زمین‌های بدون مالک.

از نظر فقها و مطابق قاعده حیازت ، کسی که چیزی از اموال مباح را حیازت کند، مالک آن می‌شود. و کسی که حیازت می‌کند باید بالغ ، عاقل و رشید باشدو حیازت در اموال غیرمنقول جایز نیست.

 

Posted on