اسباب تملک

هر عمل یا واقعه حقوقی که غرض از آن ایجاد تملک یا انتقال مالکیت باشد.

بر اساس ماده ۱۴۰قانون مدنی تملک به یکی از امور زیر حاصل می‌شود:

سبب تملّك يا اختیاری است يا قهری.

اسباب اختيارى تملک

 • قبول در عقود تمليكى (مثل بیع، هبه، صدقه، صلح، اجاره و …)
 • حیازت
 • احیاء موات
 • غنیمت
 • التقاط
 • حق شفعه
 • مقاصّه

اسباب قهرى تملّك

 • مرگ
  كه سبب انتقال قهرى مال میّت به ورثه او مى‌گردد.
 • ارتداد
  كه اموال مرتد با شرايطى به طور قهرى به ورثه او منتقل مى‌شود.
Posted on