مباحات

اموالی که ملک اشخاص نمی‌‌باشد و مردم می‌توانند آنها را بر اساس ماده  ۲۷ قانون مدنی  و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک ، تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند

انواع مباحات

  • احیاء اراضی موات و مباحه
  • اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
  • آبهای مباح
  • معادن
  • دفینه
  • شکار
Posted on