ماده ۳۰۸ قانون مدنی

ماده سیصد و هشت  قانون مدنی

غصب ، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

 

Posted on