حق مالکیت

حق مالکیت به حقی گفته می‌شود که به مالک شیء برای هر گونه استفاده از اموال خود بدون داشتن مزاحم یا محروم شدن از حق قانونی‌اش داده شود.

هر مالکی نسبت به چیزی که مالک آن است، حق هر گونه انتفاع و تصرف را دارد. بنابراین جز به حکم قانون، هیچ مالی را نمی‌توان از تصرف مالکش خارج کرد.

در صورتی فردی مالک چیزی شناخته می‌شود که مالکیت آن به اسم او ثبت شده و سند رسمی داشته باشد.

قانون در صورتی حق مالکیت  را معتبر می‌داند و حامی آن است که از راه مشروع به دست آمده باشد.

 

Posted on