پیشانی پله

step riser

رایزر پله .
قطعه ای عمودی که میان دو کف پله متوالی قرار دارد .
عنصر عمودی در راه پله که فضای بین یک پله و پله بعدی را تشکیل می دهد.
گاهی اوقات کمی از حالت عمودی متمایل می شود به طوری که بالای جلوتر از پائین آن است.

پله بدون رایزر فاقد پیشانی پله میباشد.

پله

Posted on