تنبوشه

لوله های سفالی که در گذشته برای انتقال آب استفاده میشد و امروزه بتن و لوله‌های فلزی یا بسپاری جایگزین آن شده است

Posted on