شاپ دراوینگ

Shop Drawing

نقشه پیش ساخته شاپ درایینگ

شاپ دراوینگ یک نقشه کارگاهی از جزئیات، تجهیزات یا اجزای سازه است. از آنجا که این نقشه در روند طراحی پیش ساخته نقش اساسی دارند،

شاپ درایینگ پل ارتباطی میان طراح سازه و پیمانکار است تا مفاهیم پیچیده نقشه سازه به شکل کارگاهی و عملیاتی در اختیار پیمانکار و دیگر نیروهای اجرایی پروژه قرار گیرد.

Posted on