شالتر برق

تابلو برق شالتر

به منظور کنترل و حفاظت از جریان خروجی ترانس‌های هوایی فشار متوسط به فشار ضعیف از تابلو برق‌های شالتر استفاده می‌شود.
در این تابلو برق‌ها انرژی الکتریکی پس از کاهش ولتاژ وارد کلید اصلی شده و بسته به نیاز به خروجی‌هایی با جریان کم تر هدایت شود.
تابلو برق‌های شالتر معمولا در محیط باز و تحت شرایط محیطی، مورد بهره برداری قرار می‌گیرند و از این رو نیاز به تمهیدات خاصی جهت ساخت می‌باشد.

Posted on