شالتر آسانسور

Shulter

شالتر یا میکروسوئیچ سنسوری است برای شناسایی پایین ترین و بالا ترین طبقه . معمولا برای دور اندازی در نزدیکی طبقه، و یا جلوگیری از عبور کابین آسانسور از حد بالا و پائین و ممانعت از برخورد کابین به کف چاه یا سقف آن از شالتر استفاده می شود. شالترها معمولا به دو صورت پروانه ای و غلطکتی هستند که نوع غلطکی آن توصیه می گردد .

Posted on