ویبراسیون

لرزاندن ، تکانه های ریز و پشت هم

Posted on