ویبراسیون

لرزاندن . ارتعاش دادن .
تکانه های ریز و متوالی برای متراکم کردن یک جسم که فاصله  بین ذرات با اندازه های مختلف در مخلوط را تا حد زیادی کاهش می دهد. در نتیجه متراکم تر میگردد. در طی فرآیند ارتعاش ، هوای بین ذرات خارج میگردد.

مثل ویبره زنی بتن

Posted on