بوم بتن ریزی

بوم توزیع بتن / Placing boom

این دستگاه مشابه پمپ هوائی بتن مجهز به بوم های بلند برای بتن ریزی میباشد. با این تفاوت که این دستگاه در پروژه در محل نزدیک به موقعیت بتن ریزی گذاشته و مورد استفاده قرار میگیرد.

بتن توسط پمپ بتن زمینی به بوم انتقال یافته و بوم در محل مورد نیاز بار گذاری میکند.

در پروژه های ساختمانی برای ریختن بتون در محل هایی که امکان دسترسی با پمپ های دکل میسر نمی باشد و پروژه دارای تراکم ستون وسطح زیاد می باشد و باید از پمپ های زمینی استفاده شود.برای تسهیل در بتون ریزی از بوم های پرتابل توزیع بتون استفاده می گردد.

بوم ها قابلیت جا بجایی با تاور کرین را داشته و در پروژه ها در طول روز امکان جابجا شدن را دارند.

Posted on