بچ

BATCH
دسته ، سری ، یک مقدار از چیزی ، پیمانه

Posted on