عدم تراکم بتن

بتنی که از تراکم کافی برخوردار نیست. ذرات درشت و ریز و شیره بتن در کنارهم بصورت همگن دیده می شود اما در بتن فضاها و حفرات کوچک و بزرگ قابل رؤیت (از چند دهم میلیمتر تا چندین میلیمتر) مشاهده می گردد .

عدم تراکم بتن ظاهری کاملاً متفاوت با بتن کرمو دارد.

Posted on