بتن کرمو

بتن کرمو / بتن شن نما شده ،

وقتی در بتن ذرات درشت دانه (شن) در کنار هم دیده می شود اما فضای بین آنها فاقد ملات و شیره کافی می باشد.

کرمو یا شن نما شدن بتن ظاهری کاملاً متفاوت با عدم تراکم کافی بتن  دارد.

 

 

Posted on