بتن پمپی

بتن پمپ شونده

بتنی که قابلیت پمپ شدن دارد.

مطابق با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان،  مشخصات بتن پمپی (پمپ شونده) باید به صورت زیر باشد:

  • نسبت آب به سیمان:   حداکثر برابر 0.6
  • اسلامپ بتن:   متوسط تا زیاد
  • افزودنی مورد استفاده:   فوق روان‌کننده یا کاهنده آب (آب نگهدار) به منظور جلوگیری از افزایش نسبت آب سیمان و ایجاد کارایی مناسب، روان‌کننده برای هوای گرم و مسیرهای انتقال طولانی
  • کارایی: اسلامپ 40 تا 100 میلی‌متر، ضریب تراکم 0.9 تا 0.95، وی بی 3 تا 5 ثانیه
  • عیار سیمان: 350 تا 400 کیلوگرم برای تامین چسبندگی کافی بین اجزا
  • مدول نرمی سنگدانه: 2.4 تا 3
  • توزیع دانه‌بندی: توزیع پیوسته با حداکثر ابعاد 37.5 میلی‌متر (شن متوسط و ماسه) و مواد ریزدانه (نرمه) کافی برای ایجاد چسبندگی مناسب
  • نسبت حداکثر اندازه سنگدانه به قطر داخلی لوله: 0.33 برای سنگدانه‌های تیز، 0.4 برای سنگدانه‌های گرد

قطر داخلی لوله پمپ   با توجه به حداکثر قطر سنگدانه انتخاب میگردد.

قطر داخلی لوله (میلی‌متر) حداکثر قطر سنگدانه (میلی‌متر) 
بتن با عیار زیاد بتن با عیار کم
75 19 19
100 25 19
125 38 25
150 50 38
175 50 38
200 68 50

میزان ظرفیت پمپاژ بتن با توجه به قطر داخلی لوله و سرعت تخلیه محاسبه میگردد

قطر داخلی لوله (میلی‌متر) ظرفیت متوسط پمپاژ (متر مکعب بر ساعت)
سرعت تخلیه 0.3 متر بر ثانیه سرعت تخلیه 0.6 متر بر ثانیه
75 4.5 9
100 8.3 17
125 14 28
150 20 40
175 25 50
200 35 71
Posted on